Template Image 8

Documenten

 


De nieuwe privacy wetgeving

downloadSinds 25 mei 2018 gelden er strengere privacyregels in Europa.
Marenland is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van haar leerlingen en vindt het belangrijk
om zich te houden aan deze regels. Wij informeren u graag over de wijze waarop Marenland de privacy van haar leerlingen beschermt.Rapport huidige bouwkundige staat van ons schoolgebouw met betrekking tot de versterkingswerkzaamheden
download
Onderzoeken schoolgebouwen gemeente, Appingedam, 7 december 2015
Zoals u weet, hebben we ook in Appingedam te maken met aardbevingen.
Dit maakt dat wij ons afvragen of de gebouwen in onze gemeente
voldoende bestand zijn tegen deze bevingen. Dat hebben wij ons ook
afgevraagd voor onze schoolgebouwen. De afgelopen maanden zijn
daarom alle schoolgebouwen in de gemeente Appingedam grondig
geïnspecteerd en is de bouwkundige staat bekeken. Waar een acuut
onveilige situatie werd geconstateerd, zijn risicovolle elementen meteen
aangepakt, verstevigd of weggehaald. Er zijn daardoor geen directe
veiligheidsrisico’s meer voor deze schoolgebouwen bij aardbevingen.
Met deze nieuwsbrief willen wij u als ouders/verzorgers hierover
informeren.

 

De gemeente, de schoolbesturen, het bestuur kinderopvang en het bestuur
peuterspeelzalen vinden dat onze schoolgebouwen ook tegen zwaardere
bevingen bestand moeten zijn. Uit de inspecties blijkt dat voor alle
schoolgebouwen in de gemeente Appingedam maatregelen nodig zijn. Deze
maatregelen volgen de huidige aardbevingsrichtlijnen zoals die in opdracht van
de rijksoverheid zijn gesteld, waarbij een aardbeving die eens in de 475 jaar
kan plaatsvinden, als basis wordt gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
aan elkaar bevestigen van vloeren, wanden en dak, vervangen van metselwerk
en verbreding van fundering.

Scholentransitie
De gemeente Appingedam, het bestuur kinderopvang, het bestuur
peuterspeelzalen en de schoolbesturen hebben de afgelopen jaren al afspraken
gemaakt over een scholentransitie in de gemeente. Hierbij is gekeken naar de
spreiding van scholen, gelet op de dalende aantallen kinderen. De twee
kindcentra van Olingermeeden en OPwierde, die recent in gebruik genomen
zijn, zijn hiervan het directe gevolg. Een verdere transitie is niet noodzakelijk of
gewenst. Deze kindcentra zullen worden versterkt.
De versterkingsopgave biedt ook kansen. Het voortgezet onderwijs in en
rondom Appingedam heeft ook een gedaantewisseling ondergaan door middel
van de scholenfusie naar het Eemsdeltacollege. Nu is ook inzicht verkregen in
de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen van deze schoolgebouwen. De
komende periode wordt onderzocht of de bestaande scholen het beste kunnen
worden versterkt óf dat in plaats daarvan moet worden gekozen voor
(gedeeltelijke) nieuwbouw. Ook het speciaal (basis-)onderwijs wordt in dit
onderzoek meegenomen.

Vervolg
In de komende maanden zullen de partijen plannen maken voor het versterken
van de scholen. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning en de
vervolgstappen, informeren wij u als ouders/verzorgers.

Vragen of meer informatie
Voor vragen of meer informatie verwijzen wij u naar de directie van de school
van uw kind(eren).
Gemeente Appingedam: Martien van Bostelen, wethouder Onderwijs
ASWA: Nynke Walstra,
Kids2b:
Giena van der Veen
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland:
Dick Henderikse
Noorderkwartier:
Geert Meijer
RENN4 SBO de Delta en SO Bladergroenschool: Anton Koridon


Schoolgids 2017-18

Edownloaden schoolgids is bedoeld om ouders te informeren.
In deze gids geven wij u zo volledig mogelijk informatie
over allerlei zaken, die direct of indirect met de school te maken hebben.
U kunt lezen waar onze school voor staat, welke uitgangspunten
wij hanteren en hoe wij werken aan een goede kwaliteit.

klik op de groen knop om de schoolgids te lezen


Schooljaarverslag 2016-17

downloadVoor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent
dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.

klik op de groen knop  om het verslag te lezen


Ondersteuningsprofiel Jan Ligthart

downloadIn dit Schoolondersteunings-profiel geeft de school aan hoe de organisatie van de zorg en begeleiding op de school eruit ziet en welk aanbod van onderwijs, zorg en ondersteuning aan alle leerlingen bij ons op school geboden kan worden.

klik op de groen knop om dit ondersteuningsprofiel te lezen


Schoolplan 2015-19

downloadHet compacte schoolplan
gericht op duurzame organisatieontwikkeling.

klik op de groen knop om het schoolplan te lezen


Schooljaarplan 2017-2018

downloadHet Schooljaarplan (SJP) is het document waarin we onze ontwikkelpunten
voor het huidige schooljaar concreet hebben uitgewerkt.

klik op de groen knop om het jaarplan te lezen


Strategisch beleidsplan 2015-2019

downloadVoorwoord,
Eind 2014 en begin 2015 hebben wij, Stichting Openbaar. Onderwijs Marenland, samen met onze medewerkers,

ouders en externe partners, invulling gegeven aan ons nieuwe strategisch beleidsplan. In een viertal workshoprondes met
meerdere vertegenwoordigers van alle basisscholen, blikten we allereerst terug op de afgelopen beleidsperiode.
Wat hebben we goed gedaan? Mooi om te horen was dat onze inspanningen met betrekking tot zorg, onderwijsresultaten,
omgaan met krimp, interne scholing en financiën gewaardeerd zijn. Concluderend hebben we vastgesteld dat we met behulp
van het strategisch beleidsplan 2010-2014 ‘Marenland biedt basis’, ervoor hebben gezorgd dat we kinderen een goede
basis voor ontwikkeling bieden. Vanzelfsprekend keken we ook samen vooruit. Waar willen we de komende jaren (verder) aan
werken? Met het bestuursakkoord (OCW en PO-raad) in het achterhoofd, sprongen er al snel een aantal thema’s uit. En we
bleken ook forse ambities te hebben. “Alleen een goede basis is niet meer goed genoeg, we willen hoge kwaliteit bieden”,
“We gaan de lat hoger leggen”, “We gaan een flinke stap vooruit zetten”. In de verschillende vervolgbijeenkomsten hebben
we, samen met ‘experts’, gekeken hoe we dat de komende jaren gaan doen. Onze externe partners hebben vanuit hun
invalshoek onze ambities aangevuld en aangescherpt.

Samengevat kunnen we zeggen dat we de komende beleidsperiode
flinke stappen willen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering.
Ik ben er trots op dat we samen een flinke stap vooruit willen zetten in onderwijs!

Dick Henderikse

klik op de groen knop om het beleidsplan te lezen