Template Image 1

infobulletin 31 augustus 2017

(deze nieuwsbrief downloaden)
(informatie typcursus downloaden)
(NSA posters downloaden)

4 sept.

Start nieuwe schooljaar

Gouden weken

Nieuwjaars-receptie 13.30-14.00 uur

5

6

7

Infobulletin

8

Inleveren

Bereikbaar-heid-formulieren

Inleveren NSA formulieren

9

10

11

12

13

14

Infobulletin

15

16

17

18

19

Kleuterouder-

ochtend 1/2A

Ouderavond

19.00 uur

20

Kleuterouder-

ochtend 1/2B

21

Kleuterouder-

ochtend 1/2B

Infobulletin

22

23

24

                           

 

‘Nieuwjaarvisite’

Maandag 4 september start het nieuwe schooljaar. Om dit te vieren wordt u uitgenodigd op de ‘Nieuwjaarsreceptie’ in de centrale hal van de Olingertil. U kunt daar vanaf half twee een kopje koffie / thee komen drinken. Aansluitend kunt u uw kind(eren) uit de klas halen.

Groep 1/2 A

Juf Petra is geopereerd aan haar voet. De voet zit nu in het gips. Hierdoor kan Juf Petra nog niet beginnen in groep 1/2 A. Juf Lisette werkt een dag extra en op donderdag en vrijdagmorgen is er een vervanger. Dit duurt tot aan oktober. Juf Miranda van der Ploeg gaat haar vervangen. De verwachting is dat er vanaf dat moment geen vervanging meer nodig is.

Kleuter ouderochtend

Als ouder bent u bij dezen uitgenodigd om een (deel van de) ochtend mee te draaien in de groep van uw kind. In de kalender kunt u zien welke dagen daarvoor gepland zijn. Het is fijn als u van te voren bij de leerkracht aangeeft dat u komt. Veel plezier alvast.

Ouder informatie avond

Op 19 september is de eerste ouderavond. Om 19.00 uur begint de avond met informatie vanuit de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. De agenda van de avond wordt in het volgende infobulletin opgenomen.

Bereikbaarheid formulieren

Op school hebben we van iedere leerling de persoonlijke gegevens. Maandag krijgen kinderen het zogenaamde ‘bereikbaarheid formulier’ mee. Dit formulier moet door u worden gecontroleerd op juistheid. Veranderingen graag aangeven.

Het formulier in ieder geval weer inleveren. Ook als er niets verandert. Wij weten dan dat we de juiste gegevens hebben. Graag volgende week weer inleveren bij de leerkracht.

Gymnastiek

Juf Mirjam geeft gym aan de groepen 3 t/m 8 op de dinsdag.

Op woensdag geeft meester Danny aan deze groepen les.

Vanaf januari komt meester Danny ook op de vrijdagmorgen. Alle gymlessen worden dan door een vakleerkracht gegeven. Tot januari krijgen de kinderen gymles van de eigen (bevoegde) leerkracht op vrijdag.

Nijntje Gym

Nijntje gym is er ook in het komende schooljaar weer. Vakleerkracht Meester Emiel geeft op dinsdagmiddag Nijntje gym aan de groepen 1 en 2.

Wereldoriëntatie

We hebben de methodes voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis vernieuwd. Alle wereld oriënterende vakken worden nu met een zeer eigentijdse methode gegeven. U kunt de boeken inzien tijdens de informatieavond op 19 september.

Digitale leermiddelen

We starten de eerste week met 30 i-pads in de school. Deze kunnen worden gebruikt door alle groepen. Er kan klassikale instructie worden gegeven. Daarnaast kunnen de devices ingezet worden naast de ruim 80 vaste computers.

Verder hebben we 30 laptops aangeschaft. Deze zijn al wel geleverd maar moeten nog gebruiksklaar gemaakt worden.

Software

De taalmethode en rekenmethode worden digitaal ondersteund. Deze software kan individueel gestuurd worden zodat leerlingen lesaanbod krijgen dat past bij hun eigen niveau.

Levensbeschouwing

De lessen levensbeschouwing worden het komende jaar op de maandag gegeven in de groepen zes en zeven. De lessen worden geven door meester Rodger.

Naschoolse activiteiten

Deze starten in september.

Het programma is in de bijlage opgenomen. Alle leerlingen krijgen maandag op papier een overzicht me van het aanbod. Wilt u er aan denken dat opgave strookjes uiterlijk 8 september ingeleverd worden bij de leerkracht? Het IVAK is bezig met een regorganisatie. Daarom werkt de digitale opgave misschien niet. Graag in ieder geval ook aanmelden via het papieren strookje dat maandag wordt meegegeven.

Typevaardigheid

In de bijlage vindt u informatie over een typecursus in de Olingertil.  Leerlingen vanaf groep zes kunnen zich hier voor inschrijven. Opgave kan tot en met 8 september via www.typetuin.nl

Laat u ook even aan de leerkracht weten als uw kind deze cursus gaat volgen?